indirim

%35

Kuran Yolu Tam Sayfa Mealli Hafız Boy Bilgisayar Hatlı

80,00 52,00

Elinizdeki eser, sözü edilen tefsir çalışması sırasında heyetimizce benimsenen mealler gözden geçirilerek ve sayfanın elverdiği ölçüde tefsirden özet açıklamalar eklenerek oluşturulmuştur. Bu sebeple tefsirin ön sözünde geçen meal hakkındaki şu açıklamalara burada da yer verilmesi yararlı görülmüştür. “Eserin meal kısmının hazırlanması sırasında konuyla ilgili belli başlı çalışmalar da göz önünde bulundurulmakla beraber, yapılan tercihler tefsire verilen emeğin ürünü olarak şekillenmiştir. Meale yansıtılmayan, ancak dikkate değer görülen manalara ise tefsirde ayrıca işaret edilmiştir. Aynı kelime veya ifadenin mealin değişik yerlerinde, asıl manayı değiştirmemek kaydıyla farklı şekillerde çevrilmiş olması bağlam farkı, ağırlıklı konuya riayet, edebî zevk gibi sebeplere dayalıdır. Bağlam farkının değişik anlamları gerektirmesi tabii olduğu gibi, bağlam aynı veya birbirine yakın olsa bile- asıl manayı değiştirmemek kaydıyla- makul sınırlar içindeki çeşitliliğin çalışmaya zenginlik katacağı düşünülmüştür.” “Bu çalışmada ayetlerin mealleri ve yorumları verilirken öncelikle onların indirildiği dönemdeki manalar, yani hitap ettiği ilk toplumun İlâhî mesajlardan anladıkları veya bu mesajların onlara anlatmak istedikleri tespit edilmeye çalışılmış, bunun için de imkân ölçüsünde o toplumun dili, kültürü, inançları ve telakkileri, dünya görüşü, sosyal yapısı ve ilişkileri gibi faktörler dikkate alınmıştır. Bununla birlikte Kur’an’ın ilk muhataplarına verdiği bilgiler, açıklamalar, yönelttiği eleştiriler, uyarılar, getirdiği düzenlemeler aynı zamanda evrensel anlam, değer ve amaçlar taşıdığından, olabildiğince bunları da ortaya koyan yorumlar yapılmıştır.” “Ayetlerin sayımı ve sürelerin nüzul sıralaması konusunda da genellikle kullanılan tek listeye göre hareket ettik. Nüzul sıralaması konusundaki farklılık, bazı farklı rivayetlerden ve belli bir sürenin bir defada değil, uzun bir süre içinde parça parça gelmiş olmasından kaynaklanmıştır, ilgili kaynaklarda aktarılan Hz. Osman’a, ibn Abbas’a ve Ca’fer es-Sadık’a ait olan listeler içinden biz, daha yaygın olduğu için Hz. Osman’a ait olanı kullandık.”

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2020-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 134
  • Barcode : 9789751969996
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Kuran Yolu Tam Sayfa Mealli Hafız Boy Bilgisayar Hatlı
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 604
Dimension 145.00 x 205.00
Paper Type Şamua