Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > İSAM Yayınları
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
Son Peygamber Hz.Muhammed
Casim Avcı (Editör)


12,32 TL (KDV dahil)
17.6
  adet 


İSAM
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

ALLAH'IN ÂLEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİĞİ SON ELÇİSİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.), PEYGAMBER SIFATIYLA İLAHÎ MESAJI AKTARMAKLA KALMAMIŞ, AYNI ZAMANDA BİR BEŞER, EĞİTİMCİ, AİLE REİSİ, HÂKİM, KUMANDAN VE DEVLET BAŞKANI OLARAK BU MESAJI HAYATINA YANSITMIŞ VE ÖRNEK BİR KİŞİLİK SERGİLEMİŞTİR. HZ. PEYGAMBER HAKKINDA NİSBETEN ÇOK YÖNLÜ BİLGİ VERMEYİ AMAÇLAYAN BU KİTAPTA, ONUN GENEL OLARAK HAYATI; YÜCE AHLÂKI, GÜNLÜK YAŞANTISI VE İBADETLERİ; AİLEVÎ, SİYASÎ, HUKUKÎ VE ASKERÎ KİŞİLİĞİ; KUR'AN'A GÖRE KONUMU, MUCİZELERİ VE İNSANLIĞA ÖRNEK OLUŞU; İSLÂM KÜLTÜR TARİHİ BOYUNCA ALGILANIŞI VE ONA DAİR SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİ GİBİ ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINMAKTADIR.
ISBN / ISSN : 9789753899253
Barkod No : 9789753899253
Sayfa Sayısı : 230
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2017
Ebat : 12x19,5x1,5 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 08.04.2010|16:19:20 Görüş : Çok İyi
  Bu kitap, İslam Ansiklopedisinde yaklaşık 72 sayfa olarak yayımlanan (30/408-481) ‘Hz. Muhammed’ maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. Hz. Peygamber’in hayatı, şahsiyeti, İslam dini ve kültüründeki yeri çeşitli yönleriyle ele alınmış ve okuyucunun Hz. Peygamber’i çok yönlü olarak tanıması amaçlanmıştır.(s.11) Kitap dört bölümden oluşmaktadır. ‘Giriş’te Hz. Peygamber’in Hz. Peygamber’in doğumundan önceki Mekke ve Arabistan’ın genel durumu; birinci bölümde Hz. Peygamber’in hayatına genel bir bakış(Mekke ve Medine dönemleri), İkinci bölümde Hz. Peygamber’in şahsiyeti; üçüncü bölümde Kur’an ve sünnete göre Resulullah’ın ibadet hayatı ve hukuktaki yeri, örnek oluşu ve mucizeleri; dördüncü bölümde ise İslam kültüründe tarihi süreç içerisinde Hz. Peygamber’in algılanışı ve onun etrafında oluşan sanat ve edebiyat ürünleri üzerinde durulmuştur. 13 yazarın kaleme aldığı madde, Casim Avcı Bey'in editörlüğünde kısa özetlemelerle kitap haline getirilmiştir. Kısa alıntılarla kitabı şöyle tanıtabiliriz: Hz. Muhammed sadece bir peygamber olarak ilahi mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir beşer, bir aile reisi, bir eğitimci, bir devlet başkanı, bir hakim ve bir kumandan olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve kendisine inansın veya inanmasın, insaf sahibi herkesin takdir edeceği örnek bir kişilik sergilemiştir. Onun şahsında öksüz ve yetim büyümüş bir çocuk, hayatını kazanmak için ticaretle iştigal eden dürüst bir tacir, ev işlerinde yardımcı olan bir aile reisi, çocuklarına karşı şefkatli bir baba, namazda dahi sırtına alacak kadar torunlarına düşkün bir dede; Mekke’nin fethi örneğinde görüldüğü gibi, kendisini vatanından ayrılmak zorunda bırakan ve hatta öldürmeye teşebbüs eden azılı düşmanlarını dize getirdiği halde onlardan öç almak yerine, onları affetme erdemi gösterebilen bir kumandan; iyilik, doğruluk, hak ve adaletten şaşmayan, görevlendirmede liyakat ve ehliyeti esas alan, sıkıntısı olanın kendisine kolaylıkla ulaşabileceği adil bir yönetici; taraftarlarına en güçlü zamanlarında dahi hak, adalet ve merhametten ayrılmamayı tavsiye eden bir lider; toplumda yaygın hale gelmiş yanlış inanç ve anlayışlara yılmadan sabırla karşı koyan bir mücadele insanı; çocukları ve yetimleri, fakir, güçsüz ve kimsesizleri gözeten, savaş ortamında dahi çocuk, kadın ve yaşlıların hedef alınmamasını isteyen bir merhamet abidesi; insanların insafına muhtaç hayvanların korunmasını emredip onlara herhangi bir şekilde eziyet edilmesine karşı duran bir insan; karşılaştığı çeşitli zorluk, sıkıntı ve acı olayların neticede Allah’tan geldiğini bilerek yine Allah’a yönelen sabırlı bir kul; verdiği sayısız nimetler karşısında Allah’a layık olduğu şekilde kulluk etmek için olağanüstü gayret gösteren bir insan; dünyanın geçici, ahiretin ise ebedî olduğu şuuruyla dünyada kendisini bir yolcu gibi hisseden, mal, mülk, makam ve mevkiye değer vermeyen, genel olarak cezalandırmak yerine affetmeyi tercih eden, inananlarına bütün insanlığa ve hatta bütün yaratıklara karşı iyiliği, şefkat ve merhameti öğütleyen bir gönül insanı; kısacası Hz. Aişe’nin ifadesiyle Kur’an ahlakıyla ahlaklanmış ve bunu hayatının her yönüne yansıtmış örnek bir insan modelini görmek mümkündür.(s.10) İşaret edilen üstün özellikleri sebebiyledir ki Hz. Peygamber, on beş asır boyunca bütün Müslümanların gönlünde taht kurmuştur. Hz. Peygamber sadece kendisine inanmaları dolayısıyla Müslümanların değil, ayın zamanda tarihin akışını değiştiren ve İslam medeniyetinin etrafında şekillendiği bir insan olarak Müslüman olmayanların da bir şekilde ilgi duyduğu ve gerek Doğu’da gerekse Batı’da hakkında en çok eser yazılan şahsiyetlerin başında yer almıştır. (s.11) Çeşitli hadis rivayetlerinde kaydedildiğine göre Hz. Aişe, hayatında Uhud Gazvesi’nden daha zor bir gün yaşayıp yaşamadığını Resulullah’a sormuş, o da Taif dönüşünü hatırlatarak sözlerine şöyle devam etmişti: “O zaman şaşkınlığımın hafiflediği bir sırada başımı yukarı kaldırdım, beni gölgelendiren bir bulutun içinde Cebrail’i gördüm. Cebrail, istediğim takdirde Mekkelileri helak edecek meleğin emrime verildiğini söyledi; melek yanıma geldi. Bense, ‘Hayır, istemem; ben, Allah’ın bu müşriklerin soyundan yalnız Allah’a kulluk eden, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler meydana getirmesini arzu ederim’diye cevap verdim.”(Müslim, cihad 111)(s.45) İslam tarihinde bir dönüm noktası olan ve altı müslümanın şehit olduğu, buna karşılık sekiz düşman askerinin öldüğü Hendek Gazvesi’nde Müslümanlar büyük sıkıntılara maruz kalmış, kalabalık düşman ordusu karşısında endişeye kapılmışlardı. Hz. Peygamber’in kuşatma sırasında bir gün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını geceleyin topluca kılmak zorunda kalması onun ve ashabının çok zor şartlar altında mücadele verdiklerinin açık delilidir. (s.66) Resul-i Ekrem’in şemailini tasvir edenler içinde Hind b. Hâle’nin tasviri meşhurdur: Allah’ın elçisi iri yapılı ve heybetliydi. Yüzü dolunay gibi parlaktı. Uzuna yakın orta boylu, büyükçe başlı, saçları hafif dalgalıydı. Saçı bazen kulak memesini geçerdi. Rengi nuranî beyaz, alnı açık, kaşları hilal gibi ince ve sıktı. Burnu ince, hafifçe kavisliydi. Sakalı sık ve gür, yanakları düzdü. Bütün organları birbiriyle uyumlu olup ne zayıf ne de şişmandı. Göğsü ile iki omzunun arası genişçe, mafsalları kalıncaydı. Bilekleri uzun, avucu genişti. Yürürken ayaklarını yere sert vurmaz, sakin fakat hızlı ve vakarlı yürür, meyilli bir yerden iniyormuş görünümü verirdi. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. Konuşmadığı zaman daha çok yere doğru bakar ve düşünceli görünürdü. Arkadaşlarıyla yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere önce O selam verirdi. (s.95) Resul-i Ekrem2in ikisi cariye (Mâriye ve Reyhâne) olmak üzere on iki hanımı vardır. Hatice, Zeynep ve Reyhâne kendisinden önce vefat etti. Hayatının son on yılına kadar tek evli olarak yaşayan Hz. Peygamber’in bundan sonraki evliliklerini her biri özel sebeplere dayanmaktadır: 1.Dine son derece bağlı bazı Müslüman hanımları kocaları ölmesi üzerine himaye etmek 2.Araplar arasında evlilik konusunda yerleşmiş yanlış bazı âdetleri fiilî örnekle değiştirmek 3.Bir kabileden veya aileden kız alarak bu yolla İslam toplumunun kaynaşıp bütünleşmesini sağlamak 4.Kadınları ilgilendiren bazı özel bilgileri hanımları vasıtasıyla diğer Müslüman hanımlara öğretmek. (s.106) Hz. Peygamber az sözle zengin manalar ifade etme özelliğine sahipti. Uzun hadislerinde de cümleler icâz vasfı taşımakta olup gereksiz kelime ve ifadelerden arındırılmıştır. Onun veciz konuşma özelliğine ve veciz sözlerine ‘cevâmiu’l-kelim’ adı verilmiş, kendisi bunun Allah vergisi olduğunu belirtmiştir. İslamî hayatı kısaca özetleyen “İnandım de, sonra dürüstlükten ayrılma”, “Utanmıyorsan dilediğini yapabilirsin”, “Öyle söz vardır ki dinleyene sihir gibi tesir eder”, “Sizler biriniz kendisi için istediği kardeşi için de istemedikçe iyi mümin olamaz” mealindeki hadisler bu konudaki örneklerden bazılarıdır. Bu tür hadislerin birçoğu kısa, özlü ve çarpıcı sözler olduğundan Müslümanlar arasında yayılarak mesel(atasözü) halini almıştır. (s.108) Hz. Peygamber’in savaş stratejisinde insan ve mal kaybının asgaride tutulması önemli bir ilkeydi. Bu sebeple harekatlarda silahlı çatışma olmaması için özel tedbirle alır, anlaşmazlığın halli için büyük gayret gösterirdi. Arap Yarımadasında İslam hakimiyetinin sağlandığı on yıl içinde Hz. Peygamber’in katıldığı savaşlarda Müslümanların toplam kaybı 150, düşmanın kaybı ise 300 civarındadır. (s.124) Kur’an-ı kerim2in dört ayetinde Muhammed ismi geçmektedir. (Al-i İmran, 3/144; Ahzâb, 33/40; Muhammed; 47/2, Feth, 48/29) (s.132) Kaynaklarda Resulullah’ın izinden gitmenin hükmü hakkında üç görüş ileri sürülmüştür: 1.Müstehap oluşuna dair delil bulunmadıkça onu örnek almak vaciptir(farz). 2.Vacip oluşuna dair delil bulunmadıkça örnek alınması müstehaptır. 3.Dinî konularda örnekliği vacip, dünya işlerinde müstehaptır. Hakim görüşe göre Hz. Peygamber’in bütün yaptıkları ve söyledikleri tek bir hüküm çerçevesine sokulamaz. Başta Kur’an olmak üzere, diğer deliller ve karineler de göz önüne alınarak onun her fiili ve sözü ayrı değerlendirilmek suretiyle bağlayıcı olup olmadığı belirlenir. (s.151) Hz. Muhammed’in hayatında pek çok örnek onun ses güzelliğine ilgi duyduğunu, özellikle Kur’an ve ezan okurken seslerini daha güzel kullanmaları hususunda ashabını teşvik ettiğini göstermektedir. Bilal2in hayatı boyunca Hz. Peygamber’in müezzini olarak hizmet etmesi ve Resulullah’ın zaman zaman ona, “Haydi Bilal, namaz için ezan oku da bizi ferahlat” demesi, Resul-i Ekrem’in bu konudaki hassasiyetini ortaya koymaktadır. (s.180) Şu beyitle kitabı özetmemeyi noktalayalım: “Âyînedir bu âlem her şey Hak ile kâim / Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür dâim.” (Aziz Mahmud Hüdâyî) (s.161)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Serhat Mh. 1256. Sok. No:11 Ostim Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.386 03 28 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886