Dizin
Kur'an-ı Kerim
Aile
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > Din Büyükleri
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
Hz. Ömer
İbrahim SARIÇAM (Prof.Dr.)


12,60 TL (KDV dahil)
18
  adet 


Türkiye Diyanet Vakfı
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

HZ. ÖMER, RENKLİ KİŞİLİĞİYLE İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNİN EN ÖNDE GELEN ŞAHSİYETLERİ ARASINDA YER ALMIŞTIR. HZ. ÖMER DÖNEMİNDE İÇ POLİTİKADA DEVLETİN KURUMSALLAŞMASINDA CİDDİ GELİŞMELER YAŞANIRKEN, DIŞ POLİTİKADA İSE İSLAM COĞRAFYASI, DOĞU, KUZEY, BATI VE GÜNEY İSTİKAMETİNDE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GENİŞLEMİŞTİR. HZ. ÖMER'İN HAYATINA VE ŞAHSİYETİNE AYRILAN BU ÇALIŞMA, ONUN HİLAFETİNE KADARKİ HAYATINI, HİLAFET DÖNEMİNİ VE KİŞİLİĞİNİ VECİZ BİR ŞEKİLDE ELE ALMAKTADIR.
ISBN / ISSN : 978-975-389-623-8
Barkod No : 9789753896238
Sayfa Sayısı : 234
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2018
Ebat : 10,5x18,5x1 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 27.05.2011|17:18:56 Görüş : İyi
  HZ. ÖMER İbrahim Sarıçam Hz. Ömer tarihin kaydettiği en ünlü idarecilerden biridir. Ali Fuat Başgil’in ifadesiyle Hz. Ömer, ‘dahi bir devlet adamı’dır ve ‘Devletin temeli adalettir’ prensibinden ayrılmamıştır. (s.182) Daha önce Hz. Ebu Bekir’i bir kitap olarak bize sunan İbrahim Sarıçam Hocamız’a bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Kitap üç ana bölümden oluşuyor: Hilafete kadar Hz. Ömer, Hz. Öner’in Hilafet Dönemi ve Hz. Ömer’in kişiliği. Kitaptan akılda kalanlar şöyle: *Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in ailesiyle akrabalık kurmak maksadıyla 638(H.17) yılında Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’dan dünyaya gelen kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. (s.15) *Öyle anlaşılıyor ki Hz. Ömer’in Müslüman oluşunun bir hazırlık safhası bulunmaktadır ve bir kısım rivayetler de bu aşama ile ilgili hususları içermektedir. Farklı rivayetler, birbiriyle çelişen anlatımlar değil, çeşitli zamanlarda meydana gelmiş, birkaç olayın tasvirinden ibaret olmalıdır. İnsan psikolojisine de uygun olan durum da budur. Zira bir kimsenin dinini değiştirmesi, oturduğu yeri, işini ve elbisesini değiştirmesi gibi basit bir olay değildir. Bu suretle, fikirleri, değer ölçüleri, dünyaya bakışı, yaşayışı, insanlarla ilişkileri, arkadaşları, çevresi ve eski kültür değerlerine bakışı da değişmektedir. Kur’an-ı Kerim’in yüksek derecede etkileme gücüne sahip olduğu bir gerçektir. O nedenle, Hz. Ömer gibi çağını aşmış bir şahsiyetin, hayatında büyük değişikliğe yol açan, değişim ve dönüşüme vesile olan İslamiyeti kabul hadisesinin bir hazırlık safhasının bulunduğunu ve konuyla ilgili rivayetlerin de onun İslam’a girişini hazırlayan sebepleri ortaya koyduğunu kabul etmek daha doğru olur kanaatindeyiz. (s.29) *Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir döneminde, Kur’an sahifelerinin mushaf haline getirilmesine dair kararın verilmesinde etkin rol oynamıştır. (s.87) *Aşere-i mübeşşereden olan Hz. Ömer aynı zamanda vahiy katiplerindendir. *Hz. Ömer’in en meşhur lakabı olan, ‘Hak ile batılı birbirinden ayıran’ anlamındaki ‘Farûk’u kendisine Allah’ın, Cebrail’in, Hz. Peygamber’in, Müslümanların veya ehl-i kitabın vermiş olduğuna dair rivayetler vardır. İslam tarihinde bu lakapla anılan tek sahabi Hz. Ömer’dir. (s.18) *İslam tarihinde ‘emîrü’l-mü’minin’ tabiri ilk defa Hz. Ömer için kullanılmıştır. (s.158) *Kütüb-i Sitte’de rivayet ettiği 539 hadis bulunmaktadır, bunların çoğu fıkha dairdir. *İslam tarihinde ilk hapishane Hz. Ömer zamanında kurulmuştur. *635 (H. 14) yılında Mescid-i Nebevî’de ilk defa cemaatle teravih namazı kılınmasını emretmiş, kadın ve erkeklere iki ayrı imam tayin etmiştir. (s.150) *Yirmiye yakın meselede vahyin Hz. Ömer’in görüşlerine uygun biçimde geldiğini belirtmek üzere kullanılan ‘muvafakâtü Ömer’ tabiri teşriin ruhunu kavrama hususundaki özelliğini vurgulama amacı taşır. *Fıkhın gelişme çağı olan sahabe devrinde en çok fetva vermekle meşhur olan yedi sahabinin başında bulunduğu, Hz. Ebu Bekir’in hilafet makamına gelince yargı işlerini yürütmekle onu görevlendirdiği (s.88) dikkate alındığında Hz. Ömer’in fıkıh tarihindeki yeri daha iyi anlaşılır. (İslam Ans. 34/45-51) *11. hicri yılda Hz. Ebu Bekir tarafından hac emiri tayin edildi. 12. yılda umreye giden Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer’i yerine vekil tayin etti. (s.88) *İslam dünyasında ‘Divan’ tabiri Hz. Ömer’in fey gelirlerini dağıtmak için kurduğu Divan teşkilatıyla birlikte yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. (s.132) *Kudüs fethedilince Hz. Ömer, Mescid-i Aksa’nın bir çöplük haline getirilmiş olan yerini tespit ettirerek burada 3.000 kişinin namaz kılacağı büyük bir mescid yaptırmıştır. (s.146) *Hz. Ömer Iraklılar için, Karnü’l- Menazil’in hizasında bulunan ve kendilerin için daha uygun olan Zat-ü Irk’ı mîkat mahalli olarak belirlemiştir. (s.152) *Hz. Ömer döneminde Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinin başlangıç kabul edilmesi teklifiyle Hicri takvim olarak oybirliği ile kabul edilmiş, bu uygulama 638(H.17) yılında gerçekleşmiştir. (s.153) *Hz. Ömer tarihin kaydettiği en ünlü idarecilerden biridir. O, yönetimin bütün yönlerinde, sözgelişi görevli tayininde, görevlilerin denetiminde, hüküm verirken ve devlet malını kullanırken daima adil davranmaya çalışmıştır. Bütün bu konulardaki davranışlarında Kur’an ve sünnetin önemli etkisi vardır. Bunun yanında, dinî hassasiyetinin ve hesap verme korkusunun etkisi de büyüktür. Yüzüğünün kaşında ‘Kefâ bi’l-mevti vâizan yâ Ömer (Öğüt verici olarak ölüm yeter ya Ömer) yazılıydı. (s.159) *Hz. Ömer’in idari konulardaki davranışlarında, Hz. Peygamber’in yönetimi tarzına aşina olmasının rolünü özellikle vurgulamak gerekir. Hz. Ebu Bekir ile birlikte Hz. Ömer, ‘Peygamber’in veziri’ diye anılırlar. Vezir, yöneticiye en yakın olan kişidir ve yanında görev yaptığı şahsiyetten etkilenir. Hz. Ebu Bekir vahiy döneminin tamamında, Hz. Ömer de 18 yıl gibi uzun bir süre Hz. Ömer’le birlikte olmuştur. Her ikisi de Hz. Peygamber’in yönetimine iyice muttali olduğu gibi, ona yardımcı da olmuşlardır. Dolayısıyla Hz. Ömer, idari tecrübesini büyük ölçüde bu birlikteliğe borçludur. Hz. Peygamber’in, “Sema ehlinden vezirim Cebrail ve Mikail, dünya ehlinden vezirim ise Ebu Bekir ve Ömer’dir” buyurduğu rivayet edilmiştir. Bunun yanı sıra Hz. Ebu Bekir’in dönemindeki tecrübesini de göz ardı etmemek gerekir. Zira iki yılı aşkın bir süre Hz. Ömer, ilk halifenin en yakınında olan kişiydi. *Hz. Ömer, Allah’ın kitabında ve Resulullah’ın sünnetinde bulamadığı meseleleri istişare etmesiyle ünlüdür. (s.160) *Hz. Ömer bir şehre vali tayin ettiğinde malını yazardı. Bir valinin hastaları ziyaret etmediğini, güçsüz ve yoksulları kabul etmediğini öğrenirse derhal görevden alırdı. (s.162) *Siyasî veya idarî etki altında kalan bir adalet teşkilatının hakka ve adalete bağlı kalamayacağını bütün açıklığıyla gören Hz. Ömer, adlî yetki ile idarî yetkiyi birbirinden ayırarak adliyeyi müstakil bir devlet organı haline getirmiş ve müstakil hakimler tayin etmiştir. (s.182) Özlü Sözlerinden seçmelerle bitirelim: Kişi, Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah onun şan ve şerefini yüceltir. İnsanların en ağırbaşlı olanı, kendisine kötülük edeni affedendir. İnsanların en akıllısı en affedici olanıdır. Borcunu azalt, hür yaşa. Her insanı seviyesine göre değerlendiriniz. Edep, en iyi mirastır. Tamah, öfke ve gönlün isteklerine uymaktan kendini koruyan kurtulur. En sevdiğim insan, bana ayıp ve kusurlarımı söyleyendir. Kötülükle galip gelen mağluptur; günahla zafer elde eden muzaffer değildir. Bana dünyadan üç şey sevdirildi: Aç olanı doyurma, susuzu kandırma, çıplağı giydirme. Güzel ahlak en iyi arkadaştır. Yöneticinin en bedbahtı, halkın kendisiyle bedbaht olduğudur. Her insanı yaptığı işe göre değerlendiriniz. İnsan için yapılacak çok iş vardır. Sen içinden çıkabileceğin işe bak. Kardeşinde gördüğün bir kusurun, kendinde bulunduğunun farkına varamama, kişiye ayıp olarak yeter. Müslüman bir kişinin ağzından çıkan bir sözü hayra yorma imkanı varken şerre yorma. Sevmen aşırı, sevmemen yıpratıcı olmasın. Esirgenemeyen esirgenmez. Kişilik, temiz giyimden belli olur. Açgözlülük yoksulluktur. İnsanların elinde bulunana göz dikmeme, zenginliktir. Tartılmadan önce, kendinizi tartınız. Akıllı kişi, hayrı şerden ayıran değil, iki şerrin hayırlısını ayırt edebilendir. (s.203) Şarkı, yolculuğun azığı cümlesindendir. Şiir okuyunuz. Çünkü şiir, güzel ahlakın yolunu gösterir. Şiirin iffetlisini, sözün güzelini ensab bilgisini aktarınız. (s.201)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

Diğer Resimleri :
 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Ostim OSB Mh. 1256 Cad. No:11 Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.354 91 32 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886